นโยบายความเป็นส่วนตัว

ธูปรักษ์โลก รักษ์เรา รักโลก

บริษัท บริษัท อสีติ จำกัด(“เรา หรือ ของเรา”) ตระหนักถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ที่เรามีกับท่าน และให้ความเคารพต่อความเป็นส่วนตัวของท่าน
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กล่าวถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราทำการรวบรวมเกี่ยวกับลูกค้าของเรา วิธีการที่เราจะใช้ข้อมูลดังกล่าว ผู้ที่เราให้ใช้ข้อมูลร่วมด้วย และทางเลือกที่ลูกค้าของเราจะเลือกได้เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของเรา เรายังกล่าวถึงมาตรการที่เราใช้เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูล และวิธีการที่ลูกค้าของเราสามารถติดต่อกับเราเกี่ยวกับการปฏิบัติในเรื่องความเป็นส่วนตัวของเราได้

 

ข้อมูลที่เรารวบรวม

เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เราอาจรวบรวมข้อมูลนี้เมื่อท่านได้ให้ไว้ด้วยตนเองที่เว็บไซต์ ตัวแทนจำหน่าย หรือเว็บไซต์ของเราแห่งใดแห่งหนึ่ง บนฐานข้อมูลของโซเชียลมีเดียของเรา หรือในการจัดงานคราวใดคราวหนึ่งของเรา เรายังรวบรวมข้อมูลบางอย่างด้วยวิธีการอัตโนมัติเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้อีกด้วย โดยใช้เทคโนโลยีอย่างเช่น คุกกี้ บันทึกการปฏิบัติการของเว็บเซิร์ฟเวอร์ และเว็บบีคอน
เว็บบีคอน คือภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่เราอาจใช้บนเว็บไซต์ของเรา หรือในอีเมลของเราเพื่อส่งคุกกี้ นับจำนวนผู้เยี่ยมชม และเข้าใจถึงการใช้งานและประสิทธิภาพในการโฆษณา
คุกกี้ คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่จัดเก็บอยู่บนฮาร์ดไดรฟ์ของท่านโดยเว็บไซต์ ประโยชน์ข้อหนึ่งของคุกกี้ก็คือการช่วยเราในการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของท่านโดยใช้เว็บไซต์และบริการของเรา เราจะใช้คุกกี้เพื่อดูว่าพื้นที่ใดในเว็บไซต์ของเราและคุณลักษณะใดที่ได้รับความนิยม และรวมถึงนับจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เรายังใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากคุกกี้ในการกำหนดเนื้อหาตามความต้องการและกำหนดกลุ่มเป้าหมายโฆษณาของเรา

 

ข้อมูลที่ท่านให้

ท่านอาจเลือกวิธีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราได้หลายวิธี เช่น เมื่อท่านเข้าร่วมในข้อเสนอ หรือการส่งเสริมการขาย หรือเมื่อท่านทำการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ ตัวแทนจำหน่าย หรือเว็บไซต์ตัวแทนจำหน่าย ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านอาจจัดให้แก่เรานั้นรวมถึง ชื่อ ที่อยู่อีเมล์ ที่อยู่ไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร วันเกิด ตัวระบุอุปกรณ์ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ข้อมูลผู้ให้บริการเครือข่ายของท่าน ภาพถ่าย วิดีโอ และสถิติประชากร (เพศ ชื่อบริษัทหรือองค์กร อาชีพ ภาษาที่เลือก เมือง ประเทศ รหัสไปรษณีย์ รหัสพื้นที่ เขตเวลา และอื่น ๆ) ของท่าน หากท่านซื้อสินค้าจากเรา เรายังอาจจัดเก็บข้อมูลหมายเลขบัตรเครดิตของท่าน หรือข้อมูลการชำระเงินอื่น ๆ ด้วย ตามที่จำเป็น เราอาจเก็บข้อมูลใด ๆ ที่ท่านให้ไว้กับเรา และเชื่อมโยงเข้ากับข้อมูลที่รวบรวมจากแหล่งอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงบัญชีสังคม และ / หรือบัญชีสาธารณะที่ท่านเลือกให้เชื่อมโยงเข้ากับการใช้บริการของท่าน หรือกับข้อมูลที่เราได้รับจากบริษัทอื่น ๆ

 

วิธีการใช้ข้อมูล

เราอาจใช้ข้อมูลที่ท่านจัดให้ ในการส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย หรือการสื่อสารอย่างอื่นให้แก่ท่าน
ให้บริการแก่ท่าน ดำเนินการในเรื่องธุรกรรมการชำระเงินของท่าน สร้างและจัดการกับบัญชีออนไลน์ของท่าน ตอบคำถามของท่าน สื่อสารกับท่านและจัดการเรื่องการมีส่วนร่วมของท่านในเรื่องงานพิเศษ การแข่งขัน การชิงรางวัล โครงการ การสำรวจ และข้อเสนออื่น ๆ และดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าร่วมของท่านในการดังกล่าว
ประกอบการ ประเมินผล และปรับปรุงธุรกิจของเรา (ซึ่งรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ การยกระดับและปรับปรุงการบริการของเรา การจัดการในเรื่องการสื่อสารของเรา การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ของเรา การวิเคราะห์ข้อมูล และการทำงานบัญชี การตรวจสอบภายใน และงานภายในอื่น ๆ)
ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ใช้บังคับ มาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และนโยบายต่าง ๆ ของเรา นอกจากนี้ เรายังอาจใช้ข้อมูลของท่านในทางอื่น ๆ ที่เราได้แจ้งให้ทราบเป็นการเฉพาะในเวลาที่รวบรวมข้อมูล

 

ข้อมูลที่เราให้ผู้อื่นร่วมใช้

เราไม่ขายหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับท่าน
เราอาจให้บุคคลอื่นร่วมใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้
1. บริษัทในเครือของเรา
2. ผู้ให้บริการซึ่งเป็นผู้ดำเนินการให้บริการแทนเราตามคำสั่งของเรานั้น เรามิได้ให้ผู้ให้บริการเหล่านี้ใช้หรือเปิดเผยข้อมูล เว้นแต่ตามที่จำเป็นในการดำเนินการให้บริการแทนเรา หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ตัวอย่างของผู้ให้บริการเหล่านี้รวมถึงองค์กรที่ดำเนินกระบวนการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต จัดการตามคำสั่งซื้อ และให้บริการเกี่ยวกับเว็บไซต์ และบริการด้านการตลาด
3. บุคคลภายนอกอื่น ๆ โดยได้รับความเห็นชอบของท่าน
นอกจากนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับท่าน (1) ถ้ากฎหมายหรือกระบวนพิจารณาคดีกำหนดให้เราต้องทำเช่นนั้น (2) ต่อเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย หรือเจ้าหน้าที่รัฐบาลอื่น ๆ หรือ (3) เมื่อเราเชื่อว่าการเปิดเผยมีความจำเป็น หรือเหมาะสม เพื่อป้องกันอันตรายทางกายภาพ หรือการสูญเสียทางการเงิน หรือที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนกิจกรรมที่น่าสงสัย หรือกรณีที่มีการฉ้อฉล หรือการทำผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นจริง
เรายังสงวนสิทธิของเรา ในการที่จะโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีอยู่เกี่ยวกับท่าน ในกรณีที่เราขายหรือโอนกิจการหรือสินทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนของเรา หากมีการขายหรือการโอนเช่นนั้น เราจะใช้ความพยายามตามสมควรในการสั่งให้ผู้รับโอนใช้ข้อมูลที่ท่านจัดให้แก่เราในลักษณะที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หลังจากการขายหรือการโอนเช่นนั้น ท่านอาจติดต่อองค์กรที่เราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้ เพื่อสอบถามปัญหาใด ๆ อันเกี่ยวกับการดำเนินการกับข้อมูลนั้นก็ได้

 

สิทธิและทางเลือกของท่าน

เราขอเสนอทางเลือกบางประการต่อท่านอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจากท่าน เช่น วิธีการที่เราใช้ข้อมูล และวิธีการที่เราติดต่อกับท่าน ในการที่จะแก้ไขให้ทางเลือกของท่านเป็นปัจจุบัน การขอให้เราลบข้อมูลของท่านออกจากรายชื่อในการส่งอีเมล์ หรือการยื่นคำขอ โปรดติดต่อกับเราตามที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างล่างนี้

 

การเลือกไม่รับอีเมล์

ท่านสามารถแจ้งไม่ให้เราส่งการสื่อสารการตลาดทางอีเมล์ในเวลาใดก็ได้ ด้วยการคลิกที่ลิงค์ไม่รับอันมีอยู่ภายในอีเมล์การตลาดที่ท่านได้รับจากเรา หรือด้วยการติดต่อกับเราตามที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ ท่านยังอาจเลือกที่จะไม่รับอีเมล์การตลาดจากเราโดยส่งอีเมล์ไปที่ info@raklokincense.com ก็ได้

 

การเลือกไม่รับสารทางไปรษณีย์

ท่านอาจขอให้เราหยุดส่งข้อมูลสื่อสารการตลาดทางไปรษณีย์ ซึ่งอาจมีอยู่ในการส่งเสริมการขายบางรายการ นอกจากนี้ ท่านยังสามารถขอให้เราละเว้นการส่งจดหมายส่งเสริมการขายทางไปรษณีย์ ด้วยการส่งอีเมล์ไปที่ info@raklokincense.com

 

การเลือกไม่รับข้อความ

ท่านสามารถขอให้เราละเว้นการส่งข้อความไปยังเครื่องโทรศัพท์ ซึ่งท่านยินดี และยอมรับการสูญเสียสิทธิหรือ การใช้สิทธิในรายการส่งเสริมที่เกี่ยวข้องกับสินค้า และบริการของเราด้วย ด้วยการส่งอีเมล์ไปที่ info@raklokincense.com

 

การถอนความยินยอม

ท่านอาจถอนความยินยอมใด ๆ ที่ท่านได้ให้แก่เราก่อนหน้านี้ หรือคัดค้านในเวลาใด ๆ ด้วยเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมาย ต่อการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านก็ได้ เราจะดำเนินการตามที่ท่านขอโดยให้มีผลในอนาคตภายในเวลาอันสมควร ในบางกรณี การถอนความยินยอมให้เราใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะมีความหมายว่าท่านจะไม่ได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ หรือบริการบางอย่างของเรา

 

การตรวจสอบ การทำให้เป็นปัจจุบัน และการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้บังคับของกฎหมายที่ใช้บังคับ ท่านอาจมีสิทธิเข้าถึง และได้รับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับท่าน แก้ไขให้เป็นปัจจุบัน และแก้ไขข้อผิดพลาดในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และให้ปิดกั้น หรือลบข้อมูลตามความเหมาะสมได้ สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอาจถูกจำกัดในบางกรณีโดยข้อกำหนดของกฎหมายท้องถิ่นก็ได้ ท่านอาจขอตรวจสอบ เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยส่งอีเมล์ไปที่ info@raklokincense.com

 

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ

เว็บไซต์ของเราอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ เพื่อความสะดวกของท่านและเพื่อให้ท่านทราบข้อมูล เว็บไซต์เหล่านี้อาจทำการอย่างเป็นอิสระจากเรา เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปอาจมีคำบอกกล่าวและนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเอง ซึ่งเราขอแนะนำอย่างจริงจังให้ท่านตรวจดูหากท่านไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปใด ๆ ในกรณีที่เรามิได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงไปนั้น เราจะไม่รับผิดชอบในเนื้อหาของเว็บไซต์ การใช้เว็บไซต์ใด ๆ หรือการปฏิบัติในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของไซต์นั้น

 

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวให้เป็นปัจจุบัน

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ อาจได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะ ๆ และโดยไม่มีการบอกกล่าวท่านล่วงหน้า เพื่อให้ตรงกับการเปลี่ยนแปลงของการปฏิบัติของเราในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล เราจะติดประกาศไว้บนเว็บไซต์ให้เห็นเด่นชัด เพื่อบอกกล่าวให้ท่านทราบการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใด ๆ ของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา และแสดงไว้ในส่วนบนสุดของนโยบายว่าได้มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันครั้งล่าสุดเมื่อใด

วิธีการติดต่อกับเราหากท่านมีคำถามหรือความคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือหากท่านมีความประสงค์ให้เราแก้ไขข้อมูลที่เรามีอยู่เกี่ยวกับท่าน หรือทางเลือกของท่านให้เป็นปัจจุบัน โปรดติดต่อกับเราโดยส่งอีเมล์ไปที่ info@raklokincense.com หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 088-156-4946

ท่านยังอาจส่งจดหมายไปที่

บริษัท อสีติ จำกัด
เลขที่ 1,3 เพชรเกษม 48 แยก 20 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160