เทศกาลกินเจ ของทุกปีเริ่มต้นขึ้นเมื่อถึงวันขึ้น 1 ค่ำเดือน 9 ตามปฏิทินจีน เป็นเวลา 9 วัน ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 9-17 ตุลาคม 🌳🍆🍊

เชื่อกันว่าการกินเจเกิดจากความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนานิกายมหายานที่หล่อหลอมร่วมกับลัทธิขงจื้อ ซึ่งมักเกี่ยวข้องกันดาวนพเคราะห์ ที่เชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้าในอดีต 7 พระองค์และพระโพธิสัตว์ 2 พระองค์รวมเป็น 9 พระองค์ เป็นที่มาของการถือศีล กินเจเป็นเวลา 9 วันนั่นเอง

ในปัจจุบันผู้ที่กินเจ มิใช่เพียงพุทธศาสนิกชนเชื้อสายจีนเท่านั้น แต่คนทั่วไปก็สนใจร่วมวงกินเจด้วย บ้างก็เพื่อถือโอกาสรักษาสุขภาพ บ้างก็เพื่อความสุขในการร่วมเทศกาล แต่ทราบหรือไม่คะว่าการกินเจ มีจุดประสงค์เพื่ออะไร และมีความหมายว่าอะไร

รักษ์เรา รักษ์โลก 🌿
raklokincense.com